Gebruiksvoorwaarden

SEAN online verschaft je bij deze toegang tot haar website: www.seanonline.nl. Door jezelf toegang te verlenen tot deze website, dan wel door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, word je geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

 

SEAN online publiceert op deze website artikelen, afbeeldingen en ander materiaal ter informatie en informatie over de dienstverlening van SEAN online. De inhoud van de website van SEAN online is met de groots mogelijke zorg samengesteld. SEAN online streeft ernaar de website zo actueel mogelijk te houden en te onderhouden. Echter kan SEAN online niet garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde informatie, waaronder verkeerde cursusdata of genoemde prijzen op de website en het gebruik van de website, in de ruimste zin des woords. Elk gebruik dat je maakt van de informatie op de website van SEAN online komt voor jou eigen risico. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van de informatie van deze website. Voor diensten die niet direct via onze website kunnen worden geboekt geldt dat alle informatie op de website van SEAN online bedoeld is als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Op alle inhoud van deze website, waaronder mede begrepen teksten en afbeeldingen, en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan SEAN online. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEAN online niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden, op te nemen in enig ander werk, zoals een website of papieren document, etc. in de ruimste zin des woords, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Tevens is het wijzigen van (een gedeelte van) (de verschijningsvorm van) deze website niet toegestaan.

 

De website van SEAN online kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat SEAN online verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Tevens is SEAN online niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze andere websites, de beschikbaarheid hiervan en de daarin opgenomen informatie.

 

Het kan niet gegarandeerd worden dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/ of storingen toegankelijk is. Onderhoud aan de site kan op elk gewenst moment plaatsvinden. SEAN online streeft ernaar de eventuele overlast voor gebruikers zo beperkt mogelijk te houden. SEAN online behoudt zich het recht voor de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen en/ of te verwijderen. SEAN online is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.

 

SEAN online behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

 

 

SEAN online is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, etc. indien deze, op de website, de daarop geplaatste gegevens, bestanden en/ of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. 

 

Op deze gebruiksvoorwaarden en jou gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing.

 

Voor vragen met betrekking tot deze bepalingen en/ of toestemming voor het overnemen of vermenigvuldigen e.d. van (gedeelten van) de inhoud van deze website kun je contact opnemen met SEAN online via info@seanonline.nl

 

 

SEAN online

 

Postadres:

Landstraat 33 B1

1404 JE Bussum

 

E: info@seanonline.nl

 

Kvk: 60541814