Algemene voorwaarden

 

1 Definities

1.1 SEAN online: SEAN online is gevestigd aan de Landstraat 33B1, 1404 JE te Bussum en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer: 60541814.

1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon met wie SEAN online een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer diensten van SEAN online.

 

2 Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen SEAN online en wederpartij.

2.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk in een overeenkomst tussen SEAN online en wederpartij wordt opgenomen.

2.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor SEAN online niet bindend en niet van toepassing.

2.4 Indien SEAN online stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toe staat, doet dit nimmer af aan haar recht alsnog onmiddellijke en correcte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nooit enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat SEAN online niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden heeft verlangt van opdrachtgever.

2.5 SEAN online behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen die van ondergeschikt belang zijn, zijn geldend zonder instemming van opdrachtgever. Andere wijzigingen worden aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

 

3 Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen door SEAN online aan wederpartij zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door SEAN online zijn één maand geldig tot na de datum genoemd in de offerte/ aanbieding, tenzij anders vermeld.

3.3 Wederpartij heeft het recht om de aan SEAN online verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan SEAN online van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent) van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de administratieve kosten.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand tussen SEAN online en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van SEAN online per e-mail, fax of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat SEAN online een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog besluiten om de opdracht te annuleren, dan worden door SEAN online annuleringskosten in rekening gebracht welke 25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht ingetrokken terwijl SEAN online reeds met de werkzaamheden voor opdrachtgever is begonnen, dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over de totale kosten van het project, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen.

3.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is SEAN online daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SEAN online uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking instemt.

3.6 SEAN online kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht SEAN online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4 Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1 SEAN online zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal SEAN online de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SEAN online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SEAN online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SEAN online worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SEAN online zijn verstrekt, heeft SEAN online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 SEAN online baseert zijn werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen, op de versie van de  website van opdrachtgever zoals deze ten tijde van opmaak van de de offerte/ overeenkomst online staat.

4.4 SEAN online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SEAN online is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SEAN online kenbaar behoorde te zijn.

4.5 De uitvoering van een overeenkomst tussen SEAN online en wederpartij zal aanvangen nadat de overeenkomst door de opdrachtgever op enige wijze is geaccepteerd.

 

5 Betaling en incasso

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door SEAN online nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. SEAN online houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de (aan)betaling is ontvangen.

5.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.3 SEAN online heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SEAN online kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. SEAN online kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.4 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen na facturering SEAN online hiervan op de hoogte te stellen op straffe van verval van alle rechten. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

5.5 Indien opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is SEAN online gerechtigd verdere verlening van diensten of levering van zaken stop te zetten of op te schorten tot het moment van betaling van de openstaande factuur. Dit geldt ook voor andere overeenkomsten van opdrachtgever dan de overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. SEAN online is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die mocht ontstaan als gevolg van het stopzetten of opschorting van de te leveren zaken of diensten.

5.6 Alle, door SEAN online genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

5.7 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

5.8 Alle extra kosten zoals incassokosten, noodzakelijk door SEAN online gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien zich feiten of omstandigheden wijzigen dan is opdrachtgever gehouden SEAN online onverwijld te informeren omtrent gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, of haar toerekenbaar zijn krachtens schuld, de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen, zullen eventueel daaruit voortvloeiende (extra) kosten of meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.2 In het geval de omstandigheden waarvan SEAN online en opdrachtgever op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van SEAN online kan worden verlangd, dan zal SEAN online opdrachtgever mededeling doen over deze tussentijdse wijziging.

6.3 Opdrachtgever kan verzoeken om de overeenkomst uit te breiden of te wijzigen. SEAN online is te allen tijde gerechtigd een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren, zonder dat SEAN online schadeplichtig is tegenover opdrachtgever. Indien SEAN online besluit om de aangegane overeenkomst op verzoek van opdrachtgever te wijzigen dan aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning en de prijs van de overeenkomst kan worden aangepast. Het niet onverwijld uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van SEAN online op en is voor opdrachtgever geen gerechtigde grond om de overeenkomst te ontbinden.

 

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door SEAN online geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, blijven eigendom van SEAN online totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met SEAN online gesloten overeenkomsten is nagekomen.

7.2 SEAN online behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom en/ of industriële eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit haar geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt, al dan niet in het kader van de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever. SEAN online heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

8 Opzegging

8.1 Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd conform artikel 8.4.

8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft SEAN online naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

8.3 Indien de werkzaamheden van SEAN online worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor SEAN online extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.4 Beheercontracten kennen een minimale looptijd van 1 maand en worden elke maand stilzwijgend verlengd met 1 maand. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

 

9 Opschorting en ontbinding

9.1 SEAN online heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens SEAN online niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

9.2 SEAN online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

a: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b: Na het sluiten van de overeenkomst SEAN online ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

c: Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Indien SEAN online aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

10.2 Voor zover SEAN online bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop SEAN online weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SEAN online op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met SEAN online of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SEAN online.

10.3 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever willen beperken gaat SEAN online er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

10.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SEAN online slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag dat door SEAN online aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de verrichten werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Iedere aansprakelijkheid van SEAN online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder mede begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.5 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. SEAN online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

10.6 SEAN online is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door SEAN online gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeem beheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

10.7 SEAN online en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door SEAN online geleverde of ter beschikking gestelde diensten.

10.8 Hoewel SEAN online zich ten volste zal inspannen om de hoogte van de bedragen voor de advertentiecampagnes in te stellen in overeenstemming met de wensen van opdrachtgever is SEAN online niet verantwoordelijk voor de facturen die opdrachtgever van advertentieplatformen, zoals Google Adwords, krijgt toegestuurd en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of hoogte van deze facturen, ook niet indien SEAN online een kennelijke vergissing of verschrijving heeft aangebracht op deze  advertentieplatformen, zoals in de Google Adwords omgeving van opdrachtgever. Tevens is SEAN online niet aansprakelijk indien een advertentieplatform haar systeem verandert waardoor onder meer resultaten, bedragen of eerder gehaalde resultaten veranderen.

10.9 SEAN online is niet aansprakelijk indien, tegen het advies van SEAN online in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden

10.10 SEAN online is niet verantwoordelijk voor fouten in gepubliceerde of verveelvoudigde teksten in advertenties.

10.11 Indien opdrachtgever in dezelfde periode, als die waarin de opdracht aan SEAN online is verstrekt, zichzelf toegang verschaft tot een advertentieplatform en al dan niet wijzigingen aanbrengt, dan is SEAN online niet aansprakelijk voor gebreken, fouten, onjuistheden, in de ruimste zin des woords voor de advertenties.

10.12 Opdrachtgever zorgt ervoor, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën, bestanden e.d. van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat kan SEAN online nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën, bestanden e.d. niet was opgetreden.

10.13Wanneer opdrachtgever SEAN online informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. ter beschikking stelt dan verzekert opdrachtgever SEAN online dat deze materialen vrij zijn van virussen, wormen, defecten etc. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door opdrachtgever aan SEAN online vergoed.

10.14 Opdrachtgever verzekert SEAN online dat het aangeleverde al dan niet digitale materiaal e.d. legaal en in eigendom van opdrachtgever is. Opdrachtgever vrijwaart SEAN online bij dezen uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot het recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan SEAN online verstrekte gegevens. 

 

11 Overmacht

11.1 SEAN online is niet aansprakelijk voor enige schade in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzienbaar, waarop SEAN online geen invloed kan uitoefenen als gevolg waarvan SEAN online niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

11.2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SEAN online opgeschort en maakt SEAN online nimmer schadeplichtig tegenover opdrachtgever.

 

12 Geheimhouding

12.1 Het is SEAN online en opdrachtgever niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Voor deze informatie geldt een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst.

 

13 Klachten

13.1 Klachten met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden dienen op straffe van verval van alle rechten schriftelijk binnen 30 dagen na de factuurdatum respectievelijk het uitvoeren van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft ingediend te worden. Na het verstrijken van deze termijnen wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de verrichte werkzaamheden. Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

13.2 SEAN online streeft ernaar klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen. In geval SEAN online de klacht gegrond acht heeft SEAN online de keuze tussen a. het verminderen van het in rekening gebrachte bedrag, b. het kosteloos verbeteren of het opnieuw uitvoeren van (het gedeelte) van de afgekeurde werkzaamheden, c. het (deels) niet meer uitvoeren van de opdracht waarbij naar evenredigheid een gedeelte van de eventueel reeds betaalde factuur wordt gerestitueerd. Wanneer het alsnog verrichten van de opdracht onmogelijk is of niet zinvol zal de aansprakelijkheid van SEAN online beperkt blijven conform artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

 

14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SEAN online en wederpartij/opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.3 De gang naar de rechter wordt gezien als uiterste redmiddel. Pas nadat SEAN online en opdrachtgever zich ten volste hebben ingezet om het geschil in onderling overleg te beslechten zullen partijen het geschil aan de rechter voorleggen.

Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, zullen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Gooi en Vechtstreek aanhangig worden gemaakt, tenzij de wet anders bepaald. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door SEAN online met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van SEAN online beslissend.

 

Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 februari 2016.